America
Alabama
Geneva Co
Hartford
Hartford Bap Church
Williford, Lennie Leola  b. 1903, d. 1998